Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že firmy, které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí.

Takové firmy jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se od konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a charakteristické tím, že jdou nad rámec povinností daných zákonem. (Zdroj: Business Leaders Forum)

HDG Patriots si je vědoma, jak zásadní je se chovat zodpovědně v oblastech ekonomického řízení, sociálního rozvoje a péče o životní prostředí, a proto přijala principy CSR za své. Každoročně zveřejňujeme výroční zprávy (Firemní report) a díky současným požadavkům a zainteresovaným stranám budeme zveřejňovat i zprávy o společenské odpovědnosti společnosti.

V rámci společenské odpovědnosti HDG Patriots podporuje malé sportovní kluby.

Jsme dlouholetým partnerem SOKOL VÍTĚZNÁ z.s.